Kancelaria
O NAS

Adwokat Monika Kaszuba – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem.

CZYTAJ WIĘCEJ

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Adwokacka Monika Kaszuba oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
CO W PRAWIE PISZCZY

Zapraszamy na naszego bloga, w którym postaramy się zamieszczać nowinki, przydatne informacje oraz przemyślenia związane z szeroko pojętym prawem

CZYTAJ WIĘCEJ

STRONA STWORZONA PRZEZ

Kancelaria Adwokacka Monika Kaszuba
ul.Sienkiewicza 49/310
42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: 0048 733 739 734

e-mail: biuro@kancelaria-kaszuba.pl
Internet: www.kancelaria-kaszuba.pl

Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa: Monika Kaszuba

NIP: 645-239-45-90
REGON: 363765371

Nr Rachunku Bankowego: ING Bank Śląski 55 1050 1386 1000 0092 2230 1575

Do stworzenia strony wykorzystano Joomla Template ze strony www.shape5.com

CMS AND CONTENT SUPPORT

Graphpoint Grzegorz Kaszuba
Koty, ul.Klonowa 17
42-690 Tworóg
www.graphpoint.pl


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pomimo starannej weryfikacji zamieszczanych informacji nie ponosimy odpowiedzialności za treści witryn, do których linki umieściliśmy na naszej stronie. Za wiadomości umieszczone na stronach zaprzyjaźnionych, odpowiadają wyłącznie ich twórcy.

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz Klientów indywidulanych, jak również na rzecz podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych. Pomoc prawna obejmuje takie dziedziny prawa jak prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne, a także prawo gospodarcze oraz w szczególności prawo własności przemysłowej.Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię jest zgodna z postanowieniami Ustawy prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 ze zm.), a w szczególności Kodeksem Etyki wykonywanego zawodu.

Świadczone usługi prawne dedykowane są dla danej dziedziny prawa i obejmują w szczególności:

 • reprezentację przed sądem i innymi instytucjami;
 • udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzenie pisemnych opinii i analiz prawnych;
 • sporządzanie pism przedprocesowych wymagających odpowiedniej argumentacji prawnej; sporządzanie projektów umów, regulaminów itp;
 • konstruowanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, skargi);
 • prowadzenie negocjacji.

Kancelaria Adwokacka Monika Kaszuba oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Swoją działalnością obejmujemy przede wszystkim województwo śląskie ale jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę również w innych rejonach Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Zajmujemy się sprawami związanym z:

 • wykonaniem, niewykonaniem oraz ważnością umów,
 • przedawnieniem świadczeń,
 • odsetkami, karami umownymi, nakazami zapłaty,
 • sprzeciwami i zarzutami do wydanych nakazów zapłaty,
 • odszkodowaniami,
 • roszczeniami o zapłatę,
 • innymi sprawami cywilnymi.

 


 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kuratelą

 


 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek

 


 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania karnego, wraz z postępowaniem kasacyjnym
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym

 


 • opinie odnośnie podobieństwa i identyczności ze znakami wcześniejszymi;
 • składanie zgłoszeń znaków towarowych i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego;
 • czynności procesowe związane z prawem własności przemysłowej i prawem konkurencji oraz odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi (TRIPS).
 • badania patentowe w celu ustalenia aktualnego stanu techniki, ustalanie statusu prawnego istniejących zgłoszeń osób trzecich;
 • opinie odnośnie możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej;
 • przygotowywanie i weryfikowanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
 • wykonanie analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • dokonanie zgłoszeń do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących zamiaru koncentracji podmiotów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji;
 • prowadzenie negocjacji oraz postępowań sądowych, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu antymonopolowym.

 


 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie projektów umów i statutów
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
 • Prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
 • Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Nakazy zapłaty, pozwy
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • Windykacja wierzytelności
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • Likwidacja spółek

 


 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia;
 • doradztwo w zakresie stosunku pracy powstałego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę;
 • tworzenie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych;
 • ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • określanie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych;
 • prowadzenie postępowań pojednawczych;
 • reprezentowanie przed sądem pracy;
 • ustalanie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

ADRES


Kancelaria Adwokacka Monika Kaszuba 

ul.Sienkiewicza 49/310

42-600 Tarnowskie Góry

(Inkubator Przedsiębiorczości, II piętro)

TEL. 733 739 734

E-MAIL: biuro@kancelaria-kaszuba.pl

Zapraszamy w godzinach 9.30-16.30.
Zachęcamy do wcześniejszego umówienia terminu spotkania.

NR RACHUNKU BANKOWEGO:
ING Bank Ślaski
55 1050 1386 1000 0092 2230 1575

LOKALIZACJA

Drukuj

Stając naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcieliby zasięgnąć pomocy prawnej bez konieczności odbycia wizyty w naszej Kancelarii, oferujemy usługę porada on-line. Dzięki niej, Klient może uzyskać poradę prawną, a także pomoc w sporządzeniu pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, wniosków itp.

Aby skorzystać z usługi wystarczą cztery proste kroki:

1.     Wypełnij poniższy formularz lub napisz wiadomość na biuro@kancelaria-kaszuba.pl, dokładnie opisując nurtujące Cię zagadnienie. Załącz skany niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów;

2.     W ciągu 24 godzin otrzymasz informację zwrotną z bezpłatną wyceną usługi porada on-line.

3.     Dokonaj przelewu ustalonego wynagrodzenia na rachunek podany w informacji zwrotnej.

4.     W ciągu 48 godzin od zaksięgowania przelewu wynagrodzenia otrzymasz poradę. Termin może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy, zlecenia Kancelarii sporządzenia pisma, bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej. W takim przypadku Kancelaria informuje o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi.


formularz kontaktowy
Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Klient otrzymuje wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi osobowymi wskazanymi przez Klienta i następnie wysyłane są listem poleconym na wskazany przez Klienta adres.

Kancelaria może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.