Obszary działalności

Kancelaria Adwokacka Monika Kaszuba oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Swoją działalnością obejmujemy przede wszystkim województwo śląskie ale jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę również w innych rejonach Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kancelaria Adwokacka Monika Kaszuba oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Swoją działalnością obejmujemy przede wszystkim województwo śląskie ale jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę również w innych rejonach Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

PRAWO CYWILNE

Zajmujemy się sprawami związanym z:

 • wykonaniem, niewykonaniem oraz ważnością umów,
 • przedawnieniem świadczeń,
 • odsetkami, karami umownymi, nakazami zapłaty,
 • sprzeciwami i zarzutami do wydanych nakazów zapłaty,
 • odszkodowaniami,
 • roszczeniami o zapłatę,
 • innymi sprawami cywilnymi.

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kuratelą

 

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek

 

PRAWO KARNE

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania karnego, wraz z postępowaniem kasacyjnym
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 • opinie odnośnie podobieństwa i identyczności ze znakami wcześniejszymi;
 • składanie zgłoszeń znaków towarowych i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego;
 • czynności procesowe związane z prawem własności przemysłowej i prawem konkurencji oraz odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi (TRIPS).
 • badania patentowe w celu ustalenia aktualnego stanu techniki, ustalanie statusu prawnego istniejących zgłoszeń osób trzecich;
 • opinie odnośnie możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej;
 • przygotowywanie i weryfikowanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
 • wykonanie analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • dokonanie zgłoszeń do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących zamiaru koncentracji podmiotów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji;
 • prowadzenie negocjacji oraz postępowań sądowych, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu antymonopolowym.

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie projektów umów i statutów
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
 • Prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
 • Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Nakazy zapłaty, pozwy
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • Windykacja wierzytelności
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • Likwidacja spółek

 

PRAWO PRACY

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia;
 • doradztwo w zakresie stosunku pracy powstałego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę;
 • tworzenie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych;
 • ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • określanie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych;
 • prowadzenie postępowań pojednawczych;
 • reprezentowanie przed sądem pracy;
 • ustalanie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika